Wytyczne dotyczące organizacji pracy przedszkola /COVID-19/

Wytyczne dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek ze względu na sytuację epidemiczną

1. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko/dzieci w maseczkach ochronnych. Dotyczy to także przedszkolaków powyżej 4 roku życia. W przedszkolu dzieci nie muszą używać maseczek ochronnych.
4. Rodziców prosimy o zakładanie rękawiczek ochronnych i dezynfekcję rąk przy wejściu do przedszkola.
5. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania do przedszkola dzieci, które nie są zdrowe, które mają objawy chorobowe.
6. Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
7. Zabrania się przynoszenia do przedszkola niepotrzebnych dodatkowych przedmiotów i zabawek z domu.
8. Po przyjściu dziecka do przedszkola zostanie zrobiony pomiar temperatury.
9. Dzieci będą przebywały w wyznaczonych i stałych salach w celu ograniczenia wzajemnych kontaktów (brak grup zbiorczych). Nauczyciele od godz. 6.30 będą oczekiwać na dzieci w swoich salach.
10. Ministerstwo zaleca, aby grupy przedszkolne nie były liczne. W grupie może przebywać 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2 .
11. W naszym przedszkolu w poszczególnych salach przy zachowaniu bezpiecznej odległości może przebywać 10 dzieci. (4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna)
12. W przedszkolu ograniczone będzie przebywanie osób z zewnątrz. Nie będą się odbywały zajęcia dodatkowe.
13. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z placu zabaw. Urządzenia na placu zabaw będą na bieżąco dezynfekowane. Będą wyznaczone godziny przebywania na podwórku, żeby uniknąć spotykania się większej ilości dzieci.
14. Na bieżąco będą dezynfekowane powierzchnie dotykowe: klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików w salach i pomieszczeniach do przygotowywania posiłków.
15. W miarę możliwości prosi się, aby dzieci nie były przyprowadzane bądź odbierane z przedszkola przez osoby po 60 roku życia.
16. Rodziców przyprowadzających i odbierających dziecko prosimy o zachowanie dystansu w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do sal. Dziecko po wyjściu z szatni będzie odbierane przez personel przedszkolny i zaprowadzane do grupy.
17. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2. W przypadku naszego przedszkola w szatni może przebywać 1 rodzic z dzieckiem. Pozostali rodzice będą wpuszczani w odpowiedniej kolejności.
18. Przedszkole zapewni wydzielone pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
19. Przedszkole zapewni bezpieczne spożywanie posiłków przygotowywanych przez naszą kuchnię. Wielorazowe naczynia i sztućce będą jak zawsze myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60o C i wyparzane.
20. Wydawanie posiłków będzie zmianowe, z zachowaniem bezpiecznej odległości.
21. Po każdej grupie będzie dokonywana dezynfekcja blatów stolików, poręczy krzesła.
22. Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola, oprócz placu zabaw.
23. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany.
24. Pracownicy przedszkola będą zwracali uwagę na konieczność częstego mycia rąk.
25. Rodzice są zobowiązani do przekazywania wychowawcy grupy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
26. W przedszkolu realizowana będzie podstawa programowa wychowania przedszkolnego. W przypadku dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola będzie kontynuowane nauczanie zdalne.
27. Prosimy rodziców o dostarczenie pisemnej zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, oraz oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i innych uwarunkowaniach ze względu na sytuację epidemiczną, w poniedziałek przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola.
28. Ograniczamy kontakt z osobami trzecimi na terenie placówki. Będzie się on odbywał wyłącznie droga telefoniczną. Numer telefonu podany na drzwiach wejściowych.
29. Od poniedziałku 18 maja przedszkole będzie czynne od godz. 6.30 do 16.00. p rosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do godz. 8.00 z zachowaniem wszelkich wytycznych.

s. Klaudia Zarzyczna dyrektor przedszkola

Przewiń do góry