Sześciolatki-umiejętności

 

TEMAT: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH.
BYĆ DOBRYM I UMIEĆ SIĘ DZIELIĆ

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

1. Wymienia elementy zdrowego stylu życia.
2. Nakrywa do stołu i kulturalnie zachowuje się podczas spożywania posiłków.
3. Nazywa potrawy, które są najbardziej korzystne dla zdrowia.
4. Dostrzega konsekwencje braku dbania o zdrowie.
5. Dobiera odpowiedni strój w zależności od pogody.
6. Dba o higienę osobistą, wymienia przybory do higieny osobistej.
7. Rozwiązuje zagadki związane z tematem.
8. Odczytuje proste wyrazy.
9. Przelicza, grupuje, klasyfikuje, wskazuje stronę lewą i prawą.
10. Wykonuje prace plastyczne.
11. Recytuje wiersze i śpiewa piosenki o św. Mikołaju

TEMAT: .: JESIENNY WIATR I SŁOTA

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

1. Wyjaśnia proces obiegu wody w przyrodzie.
2. Prowadzi doświadczenia badawcze związane z wodą i powietrzem, formułuje wnioski.
3. Wymienia nazwy stanów skupienia wody.
4. Wskazuje pozytywne i negatywne działanie deszczu i wiatru w przyrodzie.
5. Wskazuje znaczenie wody i powietrza dla roślin, zwierząt i człowieka;
6. Wskazuje sposoby i podejmuje działania w celu ochrony przyrody w codziennym życiu.
7. Wskazuje źródła zanieczyszczania środowiska.
8. Nazywa i opisuje zjawiska przyrodnicze i meteorologiczne.
9. Bierze udział w ćwiczeniach: słuchowych, oddechowych, narządów artykulacyjnych, gramatycznych.
10. Bierze udział w zabawach przygotowujących do wejścia w świat znaków i liter.
11. Słucha, rozróżnia i nazywa różne odgłosy zjawisk atmosferycznych w przyrodzie.
12. Określa elementy muzyki: nastrój, dynamika, barwa dźwięku, tempo.
13. Śpiewa piosenkę „Taki duży, taki mały”.
14. Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.
15. Tworzy konstrukcje przestrzenne i twórcze prace plastyczne.
16. Nazywa figury geometryczne, dostrzega i kontynuuje rytm, określa kierunki w przestrzeni.
17. Poznaje litery alfabetu w oparciu o imiona dzieci.

TEMAT: JESTEŚMY BEZPIECZNI NA ULICY

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 1. Wymienia zasady ruchu drogowego.
 2. Dostrzega sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze.
 3. Wyjaśnia znaczenie znaków w ruchu drogowym.
 4. Wyodrębnia głoski w nagłosie.
 5. Tworzy wyrazy z sylab.
 6. Inscenizuje tekst piosenki ruchem.
 7. Nazywa, wyszukuje, układa z patyczków figury geometryczne.
 8. Rozróżnia prawą i lewą stronę.
 9. Wymienia środki komunikacji wodnej, lądowej, powietrznej.
 10. Opowiada o sposobach podróżowania dawniej i dziś.
 11. Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.
 12. Tworzy pracę plastyczno-techniczną z pudełek od zapałek.

TEMAT: PIĘKNO JESIENI

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 1. Obserwuje i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.
 2. Wykorzystuje materiał przyrodniczy w zabawie.
 3. Wypowiada się na temat treści utworów.
 4. Recytuje wiersz K. Piotrowskiej „Październik króluje”.
 5. Zwraca się do Maryi jako Matki Jezusa i naszej odmawiając różaniec.
 6. Wskazuje radosne, bolesne i chwalebne wydarzenia z życia Maryi i Jezusa.
 7. Przelicza przedmioty i ustala wynik, klasyfikuje, porównuje liczebność zbiorów, układa rytmy.
 8. Śpiewa piosenki o tematyce maryjnej i jesiennej.
 9. Wykonuje prace plastyczne związane z tematem.
 10. Nazywa i zaznacza w kalendarzu pogody zaobserwowane zjawiska atmosferyczne.
 11. Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.
 12. Uczestniczy w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym.

 

POWRÓT NA STRONĘ SZEŚCIOLATKÓW