Logopedia

ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ZAKRESIE:

– MOTORYKI MAŁEJ
– MOTORYKI DUŻEJ
– SPOSTRZEGANIA WZROKOWEGO
– PERCEPCJI SŁUCHOWEJ
– MOWY
– ZABAWY
– ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH I EMOCJI
– PRAKSJI ORALNEJ

 

MAŁA I DUŻA MOTORYKA

3 LATEK

sprawnie chodzi i biega
pewnie trzyma przedmioty w czasie chodzenia
stoi 2-3 sekundy na jednej nodze
rzuca, kopie i próbuje łapać piłkę
jeździ na trójkołowym rowerku
samodzielnie wkłada i zdejmuje niektóre części garderoby
rysuje pionową i poziomą linię prostą, krzyżyk oraz koło
buduje wieżę z ośmiu elementów
posługuje się łyżką, widelcem i kubkiem
samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne
wkłada klocki różnego kształtu do właściwych otworów

4 LATEK

* wchodzi i schodzi po schodach krokiem naprzemiennym
* sprawnie kopie i rzuca piłkę
* łapie piłkę przedramionami, przyciskając ją do siebie
* potrafi podskoczyć, przeskoczyć przez przeszkodę i zeskoczyć z niej
* doskonali jazdę na rowerku (szybciej pedałuje i sprawniej wykonuje manewr skręcania)
* uwielbia wchodzić na drabinki, przechodzić po wąskich murkach, ławeczkach
* potrafi długo stać na jednej nodze, ciągle jeszcze unosząc kolano do góry
* odwzorowuje linię, koło, kwadrat lub prostokąt i krzyżyk
* rysuje po śladzie
* zamalowuje powierzchnię kartki lub jej wyznaczony fragment (bez precyzyjnego trzymania się w ramach wyznaczonych granic)
* rysuje proste szkice tematyczne (dom, misia, auto)
* czas kształtowania się i nauki prawidłowych chwytów i ruchów ręki
* swobodnie buduje konstrukcje z klocków
* z niewielkiej odległości trafia do celu (piłką, woreczkiem)
* lepi z plasteliny proste kształty tematyczne (bałwana, postać ludzką)
* zwiększa samodzielność w zakresie samoobsługi (ubiera się i rozbiera z różnych części garderoby; myje i wyciera ręce; samodzielnie korzysta z toalety; czesze włosy; myje
zęby; je samodzielnie łyżką i widelcem)

5, 6 LATEK

nabywa nowych umiejętności (taniec, pływanie, jazda na nartach, rowerze, łyżwach)
powtarza sekwencje ruchowe
stoi na jednej nodze z zamkniętym oczami
skacze na skakanc
pełna samoobsługa
tworzy rysunki tematyczne
precyzyjne ruchy dłoni

SPOSTRZEGANIE WZROKOWE ORAZ ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA

3 LATEK

układa figury w konturach
układa obrazki w konturach
wskazuje przedmioty na ilustracjach po obejrzeniu oddzielnego obrazka
składa obrazki z części
klasyfikuje wg barwy; kształtu; kryterium użycia
naśladuje wzory
naśladuje sekwencje tematyczne i atematyczne

4 LATEK

* łączy w pary takie same obrazki lub figury czy wzory figuralne
* wskazuje wśród obrazków jeden różniący się od pozostałych
* wyszukuje wśród obrazków jednego wskazanego
* dobiera brakujące elementy w dużych ilustracjach (głowę, nogi, ogon)
* rozdziela klocki wg jednej cechy (kształt, wielkość, kolor)
* naśladuje sekwencje (obrazków; czynności – ,,pantomima”) i kontynuuje
* naśladuje układanie z figur wzorów tematycznych (pajac, domek, pociąg)
* odwraca w umyśle wzory tematyczne
* układa (3 elementowe) historyjki czasowe i przyczynowo-skutkowe
* szereguje wg wielkości, długości, nasycenia barwy
* odgaduje znaczenie prostych symboli
* dobiera schematy twarzy (mimika) do osób przedstawionych na ilustracjach

5, 6 LATEK

uzupełnia zbiory tematyczne i atematyczne
buduje kategorie tematyczne na podstawie danego jednego elementu
buduje kategorie atematyczne na podstawie danego jednego elementu
dobiera pary tematyczne
dobiera pary atematyczne
wyklucza element ze zbioru tematycznego i atematycznego na podstawie samodzielnego wydzielenia kategorii
uzupełnia element w szeregu tematycznym i atematycznym
uzupełnia i kontynuuje sekwencje tematyczne i atematyczne
szyfruje – przyporządkowuje obrazkom podane symbole
układa historyjki obrazkowe dziejące się w czasie i wymagające rozumienia przyczyn i skutków działania bohaterów

 

PERCEPCJA SŁUCHOWA

3 LATEK

identyfikuje i różnicuje nowe słowa
rozumie dłuższe wypowiedzi
powtarza melodie
tworzy samodzielnie konstrukcje językowe na podstawie skojarzeń słuchowych
słucha tekstów pisanych (faza wstępna)

4 LATEK

* identyfikuje i rozróżnia dźwięki niejęzykowe (cięcie kartki nożyczkami, mieszanie wody łyżeczką, obracanie kartek, pstrykanie długopisem)
* różnicuje prozodię (zdania rozkazujące, pytające, twierdzące; kto mówi?)
* różnicuje słowa z głoskami opozycyjnymi (półka – bułka; pies – piec;
sofa-sowa; kasa – kasza; marta – narta; jedz – jedź)

5, 6 LATEK

tworzy czasowniki podczas gier językowych
tworzy rzeczowniki podczas gier językowych
tworzy przymiotniki podczas gier językowych
stwierdza obecność rymów
odnajduje rymy
różnicuje głoski opozycyjne (lisak – lizak; capka – czapka; totek – kotek;
sebula – cebula; kosula – koszula)

 

MOWA

3 LATEK

stały wzrost słownictwa
rozwój systemu fonetyczno – fonologicznego (brak głosek dziąsłowych sz, ż, cz, dż oraz głoski r; stopniowe ustępowanie charakterystycznej miękkości spółgłosek)
szybki rozwój konstrukcji składniowych (budowanie zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych)
wzrost sprawności komunikacyjnej i społecznej

4 LATEK

* stale bogaci słownictwo, buduje zdania rozwinięte i złożone
* rozumie podstawowe wyrażenia przyimkowe i relacje czasowe
* często używa wyrazów nazywających cechy (wzrasta liczba przymiotników i przysłówków)
* swobodnie nazywa relacje przestrzenne wyrażeniami przyimkowymi
* pojawiają się głoski szumiące sz, ż, cz, dż; brakuje r
* brak zmiękczania spółgłosek
* wypowiedzi są coraz dłuższe i barwniejsze
* pojawiają się słowa o zabarwieniu emocjonalnym (naprawdę!; ojej!; niesamowite!)
* rozwija się zdolność narracji (nazywa proste związki przyczynowo-skutkowe i relacje czasowe)
* lawinowo wzrasta liczba pytań; pojawia się pytanie dlaczego?
* spada liczba neologizmów dziecięcych i błędów gramatycznych

5, 6 LATEK

posiada w pełni ukształtowany system fonetyczno-fonologiczny
swobodnie operuje elementami słownikowymi i gramatycznymi systemu językowego
wzrasta zdolność narracji
kształtuje się wiedza metajęzykowa
znacznie wzrasta kompetencja komunikacyjna

 

ZABAWA

3 LATEK

powtarza sekwencje czynności
początki zabawy tematycznej

4 LATEK

* zabawy tematyczne
* odgrywanie ról i scen (np. z użyciem pacynek)
* odtwarzanie sytuacji (np. w sklepie; u lekarza…)

5, 6 LATEK

zabawy z regułami
gry (np. w Piotrusia; warcaby; domino; grzybobranie…)
gry w odgadywanie (np. ,,jaką czynność pokazałam?” – sekwencje działań)
rozwiązywanie krzyżówek obrazkowo – sylabowych
gry w układanie zagadek

 

ZACHOWANIA SPOŁECZNE I EMOCJE

3 LATEK

stopniowo przyswaja reguły pozwalające funkcjonować w grupie
rozumie językowe zasady społeczne oraz słownictwo nazywające emocje
rozpoznaje i przeżywa nieznane do tej pory emocje

4 LATEK

* dalsze kształtowanie się kompetencji społecznych
* początek umiejętności reakcji odroczonych i kontrola swoich zachowań w odpowiedzi na działające bodźce
* początki umiejętności współdziałania
* wzrost zdolności językowych, w tym umiejętności nazywania emocji swoich i innych
* rozumie, że inne zachowanie oczekiwane jest np. w kościele a inne na placu zabaw
* pobyt w grupie rówieśniczej uczy go nowych uczuć (poczucie winy; wrażliwość na ocenę swojej osoby; zakłopotanie; wstyd; duma; zazdrość)
* rozumie i zapamiętuje reguły oraz zasady gier, zabaw
* rozumie i respektuje zasady społeczne obowiązujące w grupie
* powtarza i naśladuje, obserwowane w określonych miejscach i sytuacjach, słowa oraz zachowania swoich opiekunów
* przestaje działać impulsywnie
* przejawia ogromne chęci uczestniczenia w czynnościach wykonywanych przez dorosłych

5, 6 LATEK

utrwala nabywane dotychczas kompetencje społeczne
staje się gotowy do radzenia sobie z sytuacjami zadaniowymi
osiąga pełną zdolność do zabaw tematycznych
posiada silne poczucie tożsamości płciowej
trwa rozwój moralny
wzrasta znaczenie autorytetu osób innych niż rodzice

 

PRAKSJA ORALNA

3 LATEK

doskonalą się ruchy narządów artykulacyjnych, stają się one szybsze i bardziej precyzyjne
w mowie jest coraz mniej uproszczeń; metatez (przestawek) oraz substytucji (zamian)
nadal trwa rozwój systemu fonetyczno – fonologicznego

4 LATEK

* mowa jest zrozumiała dla odbiorców
* radykalnie zmniejsza się liczba uproszczeń i metatez
* obecne są substytucje

5, 6 LATEK

system fonetyczno – fonologiczny jest już w pełni ukształtowany
ruchy artykulacyjne są bardzo sprawne
wypowiada poprawnie wszystkie sekwencje dźwięków charakterystyczne dla języka macierzystego

 

BIBLIOGRAFIA:
J. CIESZYŃSKA; M. KORENDO
,,WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA.”
KRAKÓW 2007r.

POWRÓT