Koncepcja pracy

Karolinka_Jas

Spełniając wyznaczoną misję, nasze przedszkole troszczy się o realizację potrzeb wszystkich członków społeczności przedszkolnej poprzez:


  • WŁAŚCIWĄ ORGANIZACJĘ PROCESU EDUKACYJNEGO

Przedszkole posiada:

OPRACOWANY PROGRAM AUTORSKI ,,PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE PIĘKNA”
– Cztery oddziały przedszkolne z grupami dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

  • WYPRACOWANY PROGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

Współpraca z rodzicami integruje system wychowania w rodzinie i w przedszkolu, pogłębia pozytywne relacje miedzy rodziną a przedszkolem, ukazuje rodzinom wzór życia rodzinnego poprzez wskazywanie zasad, wartości życia zgodnego z Ewangelią.

Przedszkole prowadzi:

FORMACJĘ RELIGIJNĄ RODZIN: katechezy dla rodziców, Msze Św., rekolekcje dla rodziców, spotkania formacyjne, pielgrzymki, prenumeratę prasy katolickiej;
WSPÓŁPRACĘ WYCHOWAWCZĄ Z RODZICAMI DZIECI: przekazywanie informacji o dziecku, dzielenie się doświadczeniem, prowadzenie strony internetowej i Saloniku dla Rodziców , udostępnianie książek z biblioteczki przedszkolnej, organizacja spotkań z cyklu: „W trosce o dobro dzieci”, warsztatów pedagogicznych / szkoła dla rodziców/ oraz konferencji, pomoc materialna;
INTEGRACJĘ RODZICÓW W PRZEDSZKOLU: festyny rodzinne, spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami, spotkania integracyjne w grupach /ognisko, „Opłatek”, Jasełka, bal karnawałowy dla rodziców i dzieci/, wycieczki;
WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI NA RZECZ PRZEDSZKOLA: pomoc w organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych / kalendarz imprez i uroczystości/, prowadzenie zajęć przez rodziców, udział rodziców w czynnościach porządkowych i innych.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyja rozwijaniu cech kreatywnych u dzieci. Jest okazją do nauki gościnności i dobroci. Stwarza również sposobność do pełnego rozwoju społeczno – emocjonalnego.

Przedszkole prowadzi:

WSPÓŁPRACĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM: spotkania integracyjne z innymi placówkami oświatowymi, współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, spotkania „z ciekawymi ludźmi”, udział w konkursach i imprezach kulturalnych: Teatr, Filharmonia, Muzea, Kino, Ośrodek Kultury, Biblioteka/, wycieczki bliższe i dalsze;

WSPÓŁPRACĘ Z INSTYTUCJAMI KOŚCIELNYMI.

  • WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PRZEDSZKOLNĄ

Pracownicy przedszkola świadczą swoją postawą o wartościach chrześcijańskich.

Pracownicy przedszkola posiadają:

• Wymagane kwalifikacje zawodowe.
• Świadomość misji przedszkola.
• Umiejętność dzielenia się ze sobą doświadczeniem zawodowym.
• Poszukujący i otwarty styl pracy.
• Potrzebę podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji i kompetencji w różnych formach doskonalenia.
• Styl pracy o charakterze twórczym i nowatorskim.
• Umiejętność współpracy.
• Przekonanie o konieczności aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola.
• Umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka, oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność

  • BAZĘ PRZEDSZKOLA, DOSTOSOWANĄ DO REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH

Przedszkole posiada:

– Budynek z urządzeniami i sprzętem zapewniającym poczucie bezpieczeństwa,
– Pomieszczenia wyróżniające się funkcjonalnością, czystością i estetyką,
– Dostosowany do potrzeb dzieci ogród z placem zabaw wyposażonym w urządzenia terenowe,
– Wyposażenie sal: sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zadań statutowych,
– Dużą ilość zieleni na swoim terenie,
– Pracownie,
– Salę rytmiczną,
– Salę audiowizualną,
– Gabinety indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka,
– Kaplicę,
– Magazyn pomocy dydaktycznych,
– Bibliotekę.

  • DOSTOSOWANIE PROGRAMU I DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA

Przedszkole:

• Realizuje swoje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o podstawę programową, oraz programy
uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków.
• Prowadzi systematyczną obserwację rozwoju dziecka.
• Informuje na bieżąco o postępach dziecka.
• Pomaga rodzinom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
• Zatrudnia psychologa, pedagoga, logopedę.
• Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres działań wychowawczych i dydaktycznych w pracy dzieckiem.

  • TWORZENIE DOBREGO KLIMATU I TROSKĘ O KULTURĘ

Pracownicy przedszkola wraz z rodzinami dzieci:

• Tworzą pozytywną atmosferę wpływającą korzystnie na kreowanie środowiska wychowawczo- dydaktycznego placówki.
• Utrzymują między sobą przyjazne relacje.
• Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.
• Są otwarci na wzajemną pomoc.

  • SYSTEMATYCZNĄ I ZAPLANOWANĄ DIAGNOZĘ PROCESU OPIEKI, WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA

Przedszkole prowadzi:

• Ewaluację służącą doskonaleniu i podnoszeniu jakości pracy edukacyjnej i współpracy ze środowiskiem bliższym i dalszym.

246

DZIAŁANIA EDUKACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE W DIALOGU
Z RODZICAMI ZMIERZAJĄ, BY DZIECKO:

– czuło się akceptowane i bezpieczne;

– było samodzielne;

– troszczyło się o zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną;

– wchodziło w relacje z innymi;

– przestrzegało obowiązujących norm życia społecznego;

– wytrwale przezwyciężało trudności i niepowodzenia, czerpiąc z nich inspiracje do nowych,
konstruktywnych działań;

– aktywnie uczestniczyło w życiu przedszkola poprzez twórcze i samodzielne działania zabawowe
i edukacyjne podejmowane na rzecz własnego rozwoju;

– było twórcą piękna poprzez swoje działania artystyczne;

– z odpowiedzialnością podejmowało swoje dziecięce obowiązki;

– było otwarte na pogłębianie wiedzy o Bogu, sobie samym, ludziach i świecie;

– rozpoznawało znaki obecności Boga w swoim życiu;

– wyrażało wiarę w Boga poprzez gesty , słowa i postawy religijne;

– dostrzegało piękno w sobie samym i otaczającym świecie;

– było gotowe do podjęcia nauki w szkole wykazując się umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.