Czterolatki-umiejętności

STYCZEŃ

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
wie ,w jaki sposób woda krąży w przyrodzie,
uczestniczy w zabawach badawczych,
poznaje właściwości wody,
współtworzy pracę plastyczną,
poznaje znaczenie wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt,
poznaje środowiska wodne i żyjące w nich rośliny i zwierzęta,
klasyfikuje pojazdy ze względu na obszar poruszania się,
śpiewa piosenkę,
dobrze współdziała w grupie
potrafi ocenić realność i prawdopodobieństwo zdarzeń,
formułuje dłuższe wypowiedzi poprawne językowo,
potrafi przekształcić swoje myśli w obraz,
przelicza elementy w dostępnym zakresie,
uczestniczy w przeprowadzaniu doświadczeń i wyciąga wnioski,
rozpoznaje i poprawnie nazywa figury geometryczne,
potrafi posprzątać miejsce zabawy i pracy,
śpiewa i inscenizuje ruchem piosenkę,
wykazuje zainteresowanie książką,
poznaje pojęcia: autor, ilustrator, biblioteka,
wie, co to jest scena, widownia, kurtyna ,
obserwuje światło i rozumie pojęcie cienia,
poznaje urządzenia elektryczne i zasady bezpiecznego korzystania z nich,
przelicza elementy w dostępnym zakresie,
potrafi posprzątać miejsce zabawy i pracy,

GRUDZIEŃ
TEMAT KOMPLEKSOWY: W CIEPLE BLASKU I OGNIA

• potrafi opisać właściwości ognia
• przestrzega zasad zachowania i bezpieczeństwa
• wymienia zawody w których ludzie wykorzystują ogień
• uzasadnia niebezpieczeństwo pracy przy ogniu
• wskazuje naturalne źródła światła i ciepła
• uważnie słucha opowiadania
• poprawnie formułuje odpowiedzi na pytania
• definiuje pojęcia światło, ciepło
• zna znaczenie pojęcia prąd i jego zastosowanie
• rozumie że energia elektryczna jest niebezpieczna i dzieci nie mogą same korzystać z urządzeń elektrycznych
• potrafi wskazać znaczenie ognia , światła i ciepła w życiu ludzi, zwierząt, roślin
• zna numer alarmowy do straży pożarnej
• doskonali sprawność ruchową

TEMAT KOMPLEKSOWY: W NASZYM MAGICZNYM KRĘGU

• jest miły dla innych
• dokonuje oceny zachowania własnego i innych
• opisuje stany emocjonalne kolegów
• potrafi opisać wygląd drugiej osoby
• uczy się zaufania i opiekowania koleżanką lub kolegą
• doskonali umiejętności społeczno- emocjonalne
• uczy się dostrzegać różnice miedzy kolegami i wzajemnej akceptacji
• uważnie słucha opowiadania
• sensownie odpowiada na zadanie pytania
• dostrzega wartość koleżeństwa i przyjaźni
• zgodnie uczestniczy we wspólnych zabawach
• wykorzystuje zabawy do podnoszenia wartości własnego „ja”

TEMAT KOMPLEKSOWY: W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

• zna tradycje związane ze świętami
• podaje nazwy potraw wigilijnych i zna ich symbolikę,
• potrafi kulturalnie zachować się przy stole
• dostrzega piękno świątecznych dekoracji
• opowiada o świętowaniu rodzinnym
• układa proste życzenia
• przestrzega zasad i reguł w grupie
• starannie wykonuje ozdoby świąteczne
• dokonuje pozytywnej samoceny
• śpiewa kolędy i pastorałki
• zna nazwy tygodnia
• doskonali sprawność ruchową
• rozwija umiejętności wokalne i poczucie rytmu
• prawidłowo przelicza, segreguje

TEMAT KOPLEKSOWY:W DRODZE DO GWIAZD

• poznaje tradycje żegnania i witania Nowego Roku
• dostrzega regularności rytmiczne związane z czasem
• wie, ile lat kończy w bieżącym roku
• poznaje nazwy dni tygodnia i miesięcy
• wie w jakim miesiącu się urodziło
• rozumie pojęcia związane z czasem
• poznaje pojęcia –przestrzeń kosmiczna, układ słoneczny
• układa ciągi rytmiczne
• z uwagą słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści
• rozwija poczucie rytmu
• doskonali umiejętności społeczno-emocjonalne
• współpracuje w grupie
• doskonali sprawność ruchową

LISTOPAD
TEMAT KOMPLEKSOWY:DOM- NASZ MAŁY ŚWIAT

• dostrzega cechy charakterystyczne architektury własnego regionu
• poznaje różne rodzaje domów
• poznaje wyrazy bliskoznaczne: dom, blok
• porównuje wysokość domów
• dostrzega znaczenie zieleni przydomowej
• odczuwa wpływ muzyki na nastrój
• pamięta o najbliższych i ich ważnych chwilach
• wie, że ma wpływ na nastrój panujący w domu
• rozumie potrzebę wypełniania obowiązków domowych i pomagania
• dostrzega regularność dnia i nocy
• rozumie potrzebę segregacji odpadów
• rozwija wyobraźnię słuchową i poczucie rytmu
• klasyfikuje przedmioty

TEMAT KOMPLEKSOWY:JESIENNE DYWANY

• klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę,
• wyróżnia i nazywa części drzewa,
• poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących,
• uczy się dbać o środowisko przyrodnicze,
• dostrzega zmiany w przyrodzie,
• liczy do czterech,
• uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela,
• zgodnie współdziała w grupie.

TEMAT KOMPLEKSOWY: POSZUKIWACZE SKARBÓW

• kształtuje swoją świadomość narodową
• rozpoznaje symbole narodowe, poprawnie nazywa
• wie, jak wygląda mapa Polski
• dostrzega charakterystyczne elementy krajobrazu
• umie opowiadać o krajobrazie własnego regionu
• dowiaduje się, skąd się bierze chleb
• wykazuje zainteresowanie prehistorią Ziemi
• wie, czym zajmuje się paleontolog
• współdziała w zespole
• doskonali sprawność ruchową
• bawi się przy muzyce

 

POWRÓT NA STRONĘ CZTEROLATKÓW