Zajęcia i zabawy Przedszkolaka

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu organizowane są w czasie określonym w ramowych rozkładach dnia dla poszczególnych grup, w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową. Treści edukacyjne określone szczegółowo w podstawie programowej wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcej.

Są to:

  • aktywność społeczna / poznawanie bliższego i dalszego otoczenia dziecka
  • językowa / przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, rozwijanie zainteresowań książką, uważne słuchanie, wyraźna mowa i opowiadanie dziecka
  • poznawcza / edukacja matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, rozwijanie myślenia, ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi
  • artystyczna / muzyka, plastyka, teatr i technika
  • ruchowa i zdrowotna / rozwój fizyczny i sprawność ruchowa, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień

Zajęcia prowadzone są w ciągu całego dnia w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie, a także w formie zabaw dydaktycznych, badawczych oraz wielu innych.  Są  dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność.